دید از بالا

هیچ رابطه جنسی رابطه رابطه . , دائم پایین نگهدارنده, استفاده از مواد مخدر نظرسنجی